Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

      ΦΕΚ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

   

 

 

  2017  
32762/24-08-2017 Χορήγηση ειδικής άδειας 22 ημερών σε γονείς τέκνων με Δ.Α.Δ.
     
30664/21-07-2017 Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία
     
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/277/οικ.22076 Διαγραφή έκτακτου προσωπικού λόγω λήξης σύμβασης από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520 Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει.
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259 Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016
     
Ν.4448/13-01-2017 Παράταση Προθεσμίας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
     
  2016  
118394/19-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Ενημέρωση Υπόχρεων για ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του ν.3213/2003 ως ισχύει.""
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/οικ.26053/10-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης"
     
  2015  
ΦΕΚ 2529, τ.B΄/24-11-2015 Απόφαση υπ' αριθ. 21024/11-11-2015 του Πρύτανη ΕΜΠ, με θέμα: "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή του Πρύτανη" στο Γραμματέα και Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου".
     
434/12-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Εκδοση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων από τα μέλη του προσωπικού».
     
153413/A1/30-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Συντομογραφία Ελληνικού τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων και ξενόγλωσση απόδοση».
     
156477/Ζ2/06-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ενημέρωση υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης («Πόθεν Εσχες») και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων – Αποστολή Καταλόγων Υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν.3213/2003, ως ισχύει»
     
20813/Α1/06-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Λογότυπο Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/οικ.56/2-1-2015 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»
     
  2014  
208857/Ζ2/22-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Υποβολή ερωτημάτων από μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».
     
194451/A1/1-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά».
     
161448/Β2/07-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. 34757/24.09.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων - προσχώρησης της Παραγουάης από 1η Σεπτεμβρίου 2014».
     
ΦΕΚ 2473 τ.B΄/17-09-2014 διόρθωση ΦΕΚ 2553, τ.Β΄/25-9-2014: Κοινή Απόφαση υπ' αριθ. 146170/ΣΤ5/15-9-2014 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: "Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο".
     
ΦΕΚ 2543 τ.B΄/24-09-2014 Απόφαση υπ' αριθ. 17838/15-9-2014 του Πρύτανη ΕΜΠ, με θέμα: "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή του Πρύτανη" στο Γραμματέα και Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου".
     
142164/Β2/09-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
     
114439/ΣΤ5/21-07-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, τo υπ' αρ. 1943 ΦΕΚ/τΒ΄/18-7-2014, στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αρ. 113635/ΣΤ5/18-7-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
     
96282/ΣΤ5/23-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, τo υπ' αρ. 1618 ΦΕΚ/τΒ΄/19-6-2014, στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αρ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
     
80461/B2/22-05-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. E57/22-05-2014 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την από 10/1/2012 εφαρμογή συστήματος on Line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κοινών επιχειρήσεων».
     
80464/B2/22-05-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με συνημμένo σ’ αυτό, τo με αριθμ. πρωτ. 20698/17-05-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικά Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ενταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν.4251/2014».
     
  23-05-2013 e-mail του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ενημέρωση - ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
     
40891/Β2/18-03-2014
  2013  
     
Φ.5/116399/B3/23-08-2013
     
ΦΕΚ 1717, τ.B΄/12-07-2013:
     
ΦΕΚ 1627, τ.B΄/01-07-2013:
     
ΦΕΚ 1667, τ.B΄/05-07-2013:
     
ΦΕΚ 152, τ.Α΄/25-06-2013:
     
ΦΕΚ 107, τ.Α΄/09-05-2013:
     
Φ.908/65362/B2/15-05-2013
     
Αρ. πρωτ. Φ.908/63488/H/13-05-2013
     
ΦΕΚ 103, τ.Α΄/29-04-2013
     
Αρ. πρωτ. 58924/H/26-04-2013
     
Φ.10043/7151/211/27.3.2013  
     
Φ.5/28570/Β3/01-03-2013  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένα σ’ αυτό, τα με αριθμ. πρωτ. Φ60010/οικ.1586/120/11-01-2013 και Φ.60010/3404/278/8-2-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: «Πληροφορίες για τους διακινούμενους ασφαλισμένους πολίτες εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης» και «Ανακοίνωση δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012»
     
ΦΕΚ 644, τ.B΄/21-03-2013:
Απόφαση υπ' αριθ. 5661/6-3-2013 του Πρύτανη ΕΜΠ, με θέμα: "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως Αναπληρωτών Πρύτανη".
 
     
Αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/6341/18-2-2013
     
Αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11-2-2013
     
Αρ. πρωτ. 22559/Η/18-02-2013
     
Φ.908/9684/Η/23-01-2013

 

     
ΦΕΚ 44, τ.B΄/16-01-2013:
     
Φ.908/14740/Η/04-02-2013
     
ΦΕΚ 24, τ.Α΄/30-01-2013
     
Φ.122.1/1035/164420/B2/28-12-2012
     
Φ.122.1/1035/164420/B2/28-12-2012
     
Φ.908/159220/Η/17-12-2012
     
  2012  
     
Φ.5/123479/B3/11-10-2012
     
ΦΕΚ 210, τ.Α΄/30-10-2012:
     
ΦΕΚ 240, τ.Α΄/12-12-2012:

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα: "Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο "Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης", της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο "Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις".
     
Φ.908/97501/Η/28-08-2012
     
ΦΕΚ 100, τ.Α΄/27-04-2012:
     
908/98248/Η/29-08-2012 .έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. Τ01/652/34/01-08-2012 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα: «Κοινοποίηση οδηγιών Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την αναδρομική αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.».
     
85752/ΣΤ5/25-07-2012
     
Φ.908/95025/Η/21-08-2012
     
ΦΕΚ 159, τ.Α΄/10-08-2012
     
Φ.908/81608/Η/17-07-2012
     
Φ.908/74930/Η/03-07-2012
     
Φ.908/81613/Η/17-07-2012
     
Φ.908/73891/Η/29-06-2012
     
ΦΕΚ 2042, τ.B΄/26-06-2012:
     
ΦΕΚ 1770, τ.B΄/31-05-2012:

 

     
ΦΕΚ 1770, τ.B΄/31-05-2012:

 

     
ΦΕΚ 1724, τ.B΄/21-05-2012:

 

     
Φ.5/67829/B3/15-06-2012
     
ΦΕΚ 141, τ.A/21-06-2012:
     
Φ.908/67021/Η/14-06-2012
     
Φ.908/63584/H/07-06-2012
     
Φ.908/62833/H/05-06-2012
     
Φ.908/58426/Η/24-05-2012
     
Φ.908/58310/Η/24-05-2012
     
Φ.908/56979/Η/21-05-2012
     
Φ.908/51177/Η/07-05-2012
     
ΦΕΚ 1093, τ.Β/10-04-2012
     
43627/ΣΤ5/18-04-2012
     
Φ.908/43189/Η/17-04-2012
     
Φ.908/44056/Η/19-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ. 14472/11-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ψηφοφορία Ετεροδημοτών».
     
Φ.908/42801/Η/12-04-2012  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ. 14461/11-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».
     
Aρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.25/2070/οικ.9575/18-04-2012  έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος».
     
Φ.908/43348/Η/18-04-2012  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ. 14486/11-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας».
     
Φ.908/40951/Η/10-04-2012
     
Φ.908/40946/Η/10-04-2012
     
Φ.122.1/103/29971/Β2/20-3-2012
     
Φ.908/26225/Η/13-03-2012
     
Φ.908/35534/Η/30-03-2012
     
32246/Η/23-03-2012
     
ΦΕΚ 763, τ.Β/15-03-2012:
     
Φ.908/30645/H/21-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο το  αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./103/οικ.6852/16-03-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με θέμα: "Δημοσίευση Πράξεων Πρόσληψης και Λύσης σύμβασης εργασίας του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου - Εργασιακή Εφεδρεία".
     
Φ.1/A/144/23893/IB/07-03-2012
     
Φ.1/A/218/26719/IB/13-03-2012
     
Φ.908/26227/Η/13-03-2012
     
Φ.908/26907/Η/14-03-2012
     
ΦΕΚ 54, τ.Α/14-03-2012:

 

     

ΦΕΚ 14, τ.Α/02-02-2012:

 

     
ΦΕΚ 41, τ.Α/01-03-2012:

 

Νόμος υπ' αριθ. 4052 "Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας".
     
ΦΕΚ 40, τ.Α/29-02-2012:
     
ΦΕΚ 38, τ.Α/28-2-2012:
     
ΦΕΚ 31, τ.Α/23-2-2012
:
Νόμος υπ' αριθ. 4047 "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011" και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" και άλλες διατάξεις".
 
     
ΦΕΚ 66, τ.Α/31-3-2011:
     
Φ.908/12606/Η/06-02-2012
     
145439/ΣΤ5/19-12-2011
145439/ΣΤ5/19-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ. 0546/Μ.2734/ΑΣ.460/29-9-2011 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα: «Επικύρωση εκ μέρους της Εσθονίας της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης "περί καταργήσεως της επικύρωσης εγγράφων που συντάχτηκαν από Διπλωματικούς & Προξενικούς πράκτορες" (Λονδίνο 7/6/1968) - Προσχώρηση Εσθονίας - Αποστολή επικαιροποιημένου πίνακα κρατών».
     
ΦΕΚ 2748, τ.Β/2-12-2011
     
Φ.908/149749/Η/30-12-2011
     
Αριθμ. πρωτ. 65412/15-12-2011
     
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011
     
 ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011
     
 Φ.908/149631/Η/30-12-201
Φ.908/149631/Η/30-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ. A23/269/37/08-12-2011 έγγραφο του Υδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα: «α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας και β) Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Ειδικής Αδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν.3996/5-8-2011».
 
     
Φ.908/144428/Η/22-12-2011
   

 

 
  2011  
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.31/1568/οικ.22633
     
Φ.1/A/947/137632/IB/30-11-2011

Φ.1/A/947/137632/IB/30-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ.οικ.2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

     
Φ.908/134411/Η/1-12-2011

Φ.908/134411/Η/1-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ.Φ80000/οικ.23067/1307/07-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ερασία και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα: «Επισημάνσεις Σχετικά με τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας)».

     
Φ.1/Α/921/134478/ΙΒ/23-11-2011

Φ.1/Α/921/134478/ΙΒ/23-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ.Π51/82/1307/22-9-2011 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.».

     
Φ.908/131552/H/16-11-2011

Φ.908/131552/H/16-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια».

     
Φ.908/130961/H/15-11-2011

Φ.908/130961/H/15-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο, τo με αρ. πρωτ.οικ.2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μοσθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

     
Φ.908/130868/H/15-11-2011
     
Φ.908/136741/H/28-11-2011
     
Φ.908/134908/H/23-11-2011
     
Φ.908/134451/H/23-11-2011
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872
ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 "Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πράξεων: α) κατάργησης των οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης και της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και β) αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις και του τρόπου διαπίστωσης των εξαιρέσεων από την αυτοδίκαιη απόλυση και την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα" (ΦΕΚ 2619, τ.Β΄/8-11-2011).
     
Φ.908/127667/H/07-11-2011
     
Φ.908/126185/H/04-11-2011
     
Φ.908/131600/H/16-11-2011

Φ.908/131600/H/16-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένη, τη με αρ. πρωτ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./2/οικ.22225/08-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΒΧ-Ν1Κ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας».

     
Φ.908/127346/H/07-11-2011

Φ.908/127346/H/07-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένη σ’ αυτό, τη με αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011)».

     
Φ.908/127224/H/07-11-2011 Φ.908/127224/H/07-11-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένη σ’ αυτό, τη με αρ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ.21502/31-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011)».
     
ΦΕΚ 226, τ.Α/27-10-2011:

ΦΕΚ 226, τ.Α/27-10-2011:Νόμος υπ' αριθ. 4024 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο-μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015".

     
Φ.1/A/797/112348/IB/29-09-2011

Φ.1/A/797/112348/IB/29-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ.2/65922/0026/15-09-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Κατάργηση επιδότησης αγοράς/ανέγερσης κατοικίας».

     
Φ.908/112729/H/06-10-2011

Φ.908/112729/H/06-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ.Φ.000/96/287198/Σ.1681/23-09-2011 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας, με θέμα: «Οργάνωση (Συγχώνευση Στρατολογικών Υπηρεσιών)».

     
Φ.908/109919/H/23-09-2011

Φ.908/109919/H/23-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ.Π51/52/1174/02-09-2011 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία των υγειοονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας».

     
Φ.908/108783/H/21-09-2011

Φ.908/108783/H/21-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένη σ’ αυτό, τη με αρ. πρωτ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460/15-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δhμοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

     
 Φ.908/8255/H/07-09-2011

Φ.908/8255/H/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ.Φ80000/οικ.20497/1670/31-08-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα: «Σχετικά με τη λειτουργία των υγειοονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας».

     
 106639/B1/15.09.2011

Αρ. Πρωτ. 106639/B1/15.09.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Δημοσίευση του ν.4009/2011».

     
 106639/B1/15.09.2011

Αρ. Πρωτ. 106639/B1/15.09.2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Δημοσίευση του ν.4009/2011».

     
ΦΕΚ 180, τ.Α/22-8-2011
     
ΦΕΚ 152, τ.Α/1-7-2011
     
ΦΕΚ 195, τ.Α/6-9-2011
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1911/οικ. 15602/05.08.2011 ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1911/οικ. 15602/05.08.2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «4η Εγκύκλιος Απογραφής – Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής».
     
ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ. 15718/05.08.2011  ΔΙΔΑΔ/Φ.51/683/οικ. 15718/05.08.2011 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ρυθμίσεις για την άδεια άνευ αποδοχών και την μείωση των ωρών εργασίας».
     
ΦΕΚ 138, τ.Α/16-6-2011
     
Φ.122.1/100/23076α/Β2/14-04-2011 Φ.122.1/100/23076α/Β2/14-04-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα την υπ' αριθ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 (ΦΕΚ 433Β'/17-3-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση: "Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με τηλεδιάσκεψη"
     
Φ.122.1/65/30551/Β2/15-3-2011 Φ.122.1/65/30551/Β2/15-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Διαύγεια".
     
ΦΕΚ 51
14-3-2011 (τεύχος Α’),
ΦΕΚ υπ' αρ. 51/14-3-2011 (τεύχος Α’), που αφορά στο υπ’ αρ. 19 Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα: «Οροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων».
     
ΦΕΚ 350,
τ.B/4-3-2011
     
Φ.908/21307/Η/22-2-2011
     
Εγκύκλιος:
21186/Η/18-2-2011
21186/Η/18-2-2011 εγγράφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. 451/18-01-2011 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων Κ.Δ.Δ. και άλλων διατάξεων και απορρέουσες υποχρεώσεις της Διοίκησης - Ποινές»
     
Φ.908/14384/Η/15-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. 13725/0092/26-1-2011 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2,6 και 17 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011, την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου και τις αναγνωριζόμενες υπηρεσίες».
     
Εγκύκλιος:
18344/Η/11-2-2011
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. οικ.1565/56/27-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».
     
ΔΙΚΝΠ/Φ.9/26422/14-12-2010 Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το αριθμ. πρωτ. ΔΙΚΝΠ/Φ.9/26422/14-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εκδοση Διμηνιαίου "Δελτίου Νομοθεσίας"
   

 

 
  2010  
Εγκύκλιος: 11813/749/20-10-2010 Εγκύκλιος: 11813/749/20-10-2010 "Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 τ.Α΄)" 
     
ΔΙΠΙΔΔ/Β25/48/3947/22-10-2010
     
ΦΕΚ 1595,
 τ.B/1-10-2010
     
ΦΕΚ 163,
 τ.Α/21-9-2010
     
ΦΕΚ 67,
τ.Α/11-5-2010
Νόμος υπ' αριθ. 3847"Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου".
     
ΦΕΚ 65,
 τ.Α/6-5-2010
     
ΦΕΚ 141,
τ.Α/17-8-2010
     
ΦΕΚ 40,
τ.Α/15-3-2010
     
Εγκύκλιος:
120995/30-9-2010
"Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους" 
     
Εγκύκλιος:
20868/29-9-2010
"Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
     
ΦΕΚ 1515,
τ.Β΄/7-9-2010
ΚΥΑ "Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου"