Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

 
 

Εποπτεύει το προσωπικό Επιστασίας, Καθαριότητας, Τηλεφωνικού κέντρου και Εργατικού Προσωπικού.

Μεριμνά για την καθαριότητα του Ιδρύματος, διαχειρίζεται τα υλικά καθαριότητας και εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων από τα συνεργεία καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων.

Μεριμνά για την έγκαιρη απομάκρυνση των απορριμμάτων και κάθε άχρηστου υλικού από τους χώρους του Ιδρύματος

Τηρεί αποθήκη του προς εκποίηση άχρηστου υλικού

Παραλαμβάνει τους προς καθαρισμό και φύλαξη τάπητες του ιδρύματος και τηρεί το σχετικό βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής

Εποπτεύει το τηλεφωνικό κέντρο και μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του

Μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης

Μεριμνά για την εκτέλεση όλων εκείνων των απαραίτητων εργασιών, όπως μεταφορά και τοποθέτηση επίπλων που διασφαλίζουν μια διαρκή ετοιμότητα χρήση όλων των εγκαταστάσεων

 

Προϊστάμενος: Δ. Σιώνας
ισόγειο, Τεχνική Υπηρεσία, Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1902