Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΟΜΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                    HOSTED BY NOC

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
 

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και ειδικότερα:

Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Τμημάτων για την προκήρυξη νέων θέσεων ΕΔΤΠ, μετά από τους αναγκαίους ελέγχους.

Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων για την εκλογή των μελών του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού και μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων πράξεων διορισμού αυτών.

Προετοιμάζει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις σχετικά με το διορισμό, πρόσληψη, παραίτηση συνταξιοδότηση, χορήγηση πάσης φύσεως αδειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.

Μεριμνά για την έκδοση πάση φύσεως πιστοποιητικών.

Παρακολουθεί χρονικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του ΕΔΤΠ.

Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με τη μονιμοποίηση, προαγωγή, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων χρονοεπιδομάτων και παντός άλλου προβλεπομένου επιδόματος από την κείμενη νομοθεσία.

Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο.

Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του ΕΔΤΠ, τα ενημερώνει συνεχώς με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ' αυτών.

Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του ΕΔΤΠ στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.

 

Προϊστάμενος: Κ. Πατεράκης
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1920