Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

     ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

   

    

         2011

   
15/11/2011  
     
11/4/2011   21696/Ι/21-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Δύο (02) Υποτροφίες Πανεπιστημίων του Βελγίου σε Ελληνες πολίτες».
     
16/2/2011   Φ.908/12934/Η/4-2-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με συνημμένο σ’ αυτό, το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.2/2480/01-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (Ε.Ν.Α.)».
     
26/1/2011   1451/ΙΘ/5-1-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Αλλαγές προγραμματισμού σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.»
     
   2010    
29/12/2010  
     
29/12/2010  
     
6/12/2010  
     
3/12/2010  
     
3/12/2010  
     

10/11/2010