Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

         

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΠΑΔ

Η Δ/νση Διοικητικού του Ε.Μ.Π., εν όψη της θεώρησης για το 2009 των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων στο Δημόσιο, πληροφορεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας ότι, για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των άγαμων και ανέργων τέκνων τους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και των συζύγων τους, πρέπει πρώτα τα βιβλιάρια να θεωρηθούν  από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΑΔ στις Νομαρχίες), ανάλογα με τη Δ/νση κατοικίας τους και μετά να θεωρηθούν από την Υπηρεσία μας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά μελών είναι:

Α. Για τα Τέκνα άνω των 18

Αντίγραφο Ε1
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.Υπεύθυνη δήλωση  του υπαλλήλου με την οποία δηλώνεται ότι το τέκνο είναι άνεργο και άγαμο και δεν  έχει ασφάλιση σε άλλον ασφαλιστικό φορέα η οποία πρέπει να συμπληρώνεται από τον προστάτη υπάλληλο ενώπιον του υπαλλήλου του ΟΠΑΔ
4.Θεωρημένο βιβλιάριο προστάτη υπαλλήλου για το τρέχον έτος
           Όταν το τέκνο είναι φοιτητής/τρια  τότε η ασφάλιση παρατείνεται μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας του και για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά συν τη βεβαίωση της Σχολής.

Β. Για τους συζύγους

Αντίγραφο Ε1
2.Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι είναι άνεργος/η και δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. 
3.Βιβλιάριο προστάτη υπαλλήλου θεωρημένο

 

20/1/2009

Εγκαινιάστηκε η νέα ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοικητικού

04/11/2008